Klub inwestora jako forma działalności inwestycyjnej

8 lat ago Kamil Kurzawski Możliwość komentowania Klub inwestora jako forma działalności inwestycyjnej została wyłączona

Klub inwestora to wyjątkowa forma aktywności inwestycyjnej, z jednej strony posiadająca umocowanie w prawie, z drugiej natomiast umożliwiająca współpracę o unikatowym, indywidualnym i nieformalnym charakterze. Instytucja Klubu inwestora została wprowadzona do polskiego systemu rynku kapitałowego ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Regulacja ta ma jednak charakter ramowy, zostawiając szerokie pole do indywidualizacji charakteru funkcjonowania poszczególnych klubów.

Kancelaria kkm.legal zapewnia kompleksowe wsparcie w procesie tworzenia i funkcjonowania klubów inwestora. W zależności od potrzeb zapewniamy obsługę prawną, organizacyjną oraz szkoleniową, która może przyjąć formę merytorycznego patronatu nad Klubem.

Obsługa prawna

Klub inwestora, zrzeszający osoby fizyczne w liczbie od 3 do 20, konstytuuje się poprzez zawarcie na stosownej umowy. Umowę taką mogą zawrzeć jedynie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a więc przede wszystkim osoby pełnoletnie. Umowa taka pod rygorem nieważności zawierana jest w formie pisemnej.

Zgodnie z ustawą w umowie tej członkowie klubu zobowiązują się między innymi do: wspólnego działania w celu zdobywania wiedzy o zasadach inwestowania w obrocie zorganizowanym, w szczególności przez wspólne inwestowanie w zdematerializowane papiery wartościowe lub inne instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym oraz do nieuczestniczenia w innych klubach inwestora.

Ponadto ustawa o obrocie instrumentami finansowymi określa ogólne zasady wnoszenia wkładów inwestycyjnych oraz reguluje kwestie zaciągania przez Klub zobowiązań związanych z jego funkcjonowaniem. Co ważne ustawodawca wyraźnie określił, że klub inwestora oraz poszczególni jego członkowie, w  zakresie działalności klubu, nie są przedsiębiorcami. Oznacza to w szczególności brak obowiązku opłacania składek ZUS.

W pozostałych kwestiach powyższa ustawa odsyła do regulacji Kodeksu Cywilnego dotyczących spółki cywilnej.

Kancelaria kkm.legal oferuje koordynację wszystkich czynności formalno-prawnych związanych z powołaniem do życia Klubu inwestora w tym: przygotowanie profesjonalnego projektu umowy klubu inwestora oraz w zależności od potrzeb przygotowanie innych dokumentów i regulaminów określających np. sposób podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Ponadto zapewniamy też wsparcie w procesie wnoszenia wkładów, w szczególności poprzez pomoc w otwarciu specjalnego rachunku inwestycyjnego, który będzie obsługiwał działalność klubu.

W trakcie funkcjonowania Klubu oferujemy też bieżące doradztwo w zakresie opodatkowania zysków uzyskiwanych w ramach klubu inwestora oraz wypełniania obowiązków nałożonych przez ustawę o ofercie publicznej (zawiadomienie w związku z przekroczeniem progów posiadania, nabycie znacznych pakietów akcji, nabycie w drodze wezwania do sprzedaży akcji).

Organizacja Klubu Inwestora

Organizacja spotkań członków Klubu inwestora jest tym elementem, który decyduje o jego indywidualnym charakterze. Ustawodawca zostawia w tym zakresie pełną swobodę, zatem spotkania klubu inwestora mogą się odbywać zarówno w dobrze przygotowanej sali konferencyjnej czy szkoleniowej, w scenerii klubu cygarowego, w ekskluzywnych wnętrzach restauracyjnych czy też na polu golfowym. O tym decydują członkowie klubu.

W zależność od preferencji członków klubu spotkania mogą przybrać charakter merytoryczno-edukacyjny z naciskiem na szkolenia i podnoszenie kompetencji lub też charakter biznesowo-inwestycyjny z naciskiem na nieformalne spotkania umożliwiające spokojną dyskusję połączoną z określoną formą rekreacji. W ramach tych ostatnich możliwe są spotkania w formule klubu cygarowego, partii pokera, czy też wizyty na polu golfowym. W ramach cyklicznych spotkań możliwe jest korzystanie z różnych form rekreacji typowych dla świata biznesu i inwestycji.

Szkolenia

Kancelaria kkm.legal zapewnia kompleksowe wsparcie w postaci szkoleń rynkowych prowadzonych przez ekspertów kancelarii oraz doświadczonych inwestorów. W naszej ofercie znajdują się szkolenia na różnych poziomach zaawansowania: od podstaw inwestowania, poprzez szczegółowe narzędzia i strategie inwestycyjne, na projektowaniu fuzji i przejęć kończąc.