Kto zatrudnia nauczyciela Stowarzyszenie czy szkoła?

8 lat ago admin Możliwość komentowania Kto zatrudnia nauczyciela Stowarzyszenie czy szkoła? została wyłączona

Pełzająca od kilku lat reforma szkolnictwa, która nierentowne placówki oświatowe oddaje „w zarząd” Stowarzyszeniom rodziców lub przedsiębiorcom, wymusiła zmianę organu prowadzącego, którym obecnie coraz częściej nie jest już jednostka samorządu terytorialnego, ale właśnie podmiot prywatny – stowarzyszenie lub przedsiębiorca.

Umowy o pracę ze Stowarzyszeniem

W rezultacie dochodziło najczęściej do zmiany podmiotu, który zawierał umowy o pracę z nauczycielami. W konsekwencji tworzenia w dużym pośpiechu Stowarzyszeń często zapominano o istniejących od lat przepisach prawa pracy stanowiących o tym, kto jest pracodawcą, co jest zakładem pracy, czy też konstruujących pojęcie tzw. transferu zakładu pracy.

W rezultacie większości pracowników tak przekształconych placówek oświatowych jest obecnie zatrudniona przez organ prowadzący (np. Stowarzyszenie), natomiast faktycznie pracują oni w szkole lub przedszkolu, które ten organ prowadzi.

Praktyczne konsekwencje

Ewidentnie istniejący tutaj problem natury prawnej być może nie zostałby dostrzeżony, gdyby nie potrzeba realizacji specyficznych uprawnień nauczycieli, jak choćby prawa do awansu zawodowego, czy też prawa do wcześniejszej emerytury.

Okazuje się bowiem, że zarówno kuratoria oświaty jak i Zakład Ubezpieczeń Społecznych poddawały niejednokrotnie w wątpliwość lata pracy przepracowane na umowie zawartej nie ze szkołą, ale z organem, który szkołę tę prowadził.

Aby uniknąć problemu wystarczyło poprawnie zastosować, zapomniany może nieco, art. 3 kodeksu pracy, w myśl którego pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej – czytaj dla nauczyciela szkoła w której uczy, choćby nie posiadała osobowości prawnej.

Regulacja transferu zakładu pracy

Obecnie wyjściem z zaistniałego problemu może okazać się procedura transferu zakładu pracy, która przy spełnieniu określonych ustawą warunków, umożliwia zmianę pracodawcy z organu prowadzącego na placówkę oświatową (szkołę lub przedszkole) bez konieczności zatrzymywania pracy, czy też zmiany warunków zawartych umów.

Szczątkową, a jednocześnie jedyną regulacją tego zagadnienia jest art. 23(1) kodeksu pracy, zgodnie z którym:

w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień tego artykułu.
John SmithKodeks pracy

Warto pamiętać, że transfer zakładu pracy, w zależności od wcześniej istniejących relacji pomiędzy placówką oświatową a organem prowadzącym może wymagać także dodatkowych działań we właściwej Gminie, Kuratorium Oświaty, Urzędzie Skarbowym czy ZUS.