Obligacje komunalne w gminach

8 lat ago Kamil Kurzawski Możliwość komentowania Obligacje komunalne w gminach została wyłączona

O obligacjach komunalnych stało się głośno od kiedy pierwsze Gminy zdecydowały się uplasować emitowane przez siebie dłużne papiery wartościowe na specjalnym rynku przygotowanym do tego celu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Mowa tu oczywiście o rynku Catalyst.

Wiele Gmin ciągle jednak nie zna zalet związanych z emisją obligacji, finansując swoje potrzeby inwestycyjne tradycyjnym kredytem.

W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że emisja obligacji prawie zawsze będzie korzystniejsza dla Gminy, niż zaciąganie kredytu w banku, jednak o skali tych korzyści decydować będzie wielkość Gminy mierzona wielkością budżetu.

W tym artykule przyjrzymy się głównym korzyściom płynącym z emisji obligacji, zestawiając je z tradycyjnym kredytem.

Niższe oprocentowanie obligacji komunalnych

Obligacje komunalne zwykle będą niżej oprocentowane niż kredyt bankowy o analogicznych parametrach. Emitując obligacje odwracamy bowiem role. To nie bank oferuje Gminie warunki kredytowania, ale to Gmina określa na jakich warunkach zdecyduje się sprzedać obligacje.

Większy wybór podmiotów finansujących

Niższe oprocentowanie jest oczywiście bezpośrednią pochodną większego grona inwestorów, do których możemy skierować emisję obligacji komunalnych. Do banków dołączają bowiem liczne fundusze inwestycyjne oraz inwestorzy indywidualni. Zwykle jednak cała emisja zostanie wykupiona przez bank, gdyż obligacje komunalne, zwłaszcza przy niskich stopach procentowych, zwykle są dla banków korzystną inwestycją, nawet jeśli zarobią na nich mniej niż przy sprzedaży tradycyjnego kredytu.

Promocja Gminy i instytucji oszczędzania

Emisję gminnych obligacji można też wykorzystać, aby aktywizować mieszkańców wokół tej formy lokowania oszczędności. Przemyślany, coroczny program emisji obligacji kierowanej do mieszkańców gminy, pozwoli nie tylko na dywersyfikację źródeł finansowania, co przełoży się na możliwość dalszego obniżania oprocentowania, ale umożliwi też budowę społeczeństwa obywatelskiego i zaoferowanie mieszkańcom formy oszczędzania na warunkach korzystniejszych niż lokata bankowa.

Optymalizacja limitów zadłużenia

Najważniejszym powodem, dla którego Gminy decydują się na emisję obligacji komunalnych jest jednak optymalizacja limitów zadłużenia, którą umożliwia art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych:

3a. Ograniczenia określonego w ust. 1 nie stosuje się także do wykupów papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami (…).

Dzięki obligacjom Gminy mogą też samodzielnie określić terminy zapadalności zobowiązań z obligacji tak, aby uzyskać dodatkowe środki, które będzie można przeznaczyć choćby na wkład własny w inwestycjach realizowanych przy wsparciu Unii Europejskiej. W ten sposób każda złotówka pozyskana z obligacji może pomnożyć się nawet pięciokrotnie.

Instrument nie tylko dla Gmin zadłużonych

Dla gmin o trudnej sytuacji finansowej obligacje komunalne są czasem jedynym ratunkiem dla restrukturyzacji zadłużenia przy zachowaniu realizowanych inwestycji. Dla Gmin, które prowadzą zdrową gospodarkę budżetową, obligacje komunalne to okazja, aby zyskać nawet 2% oszczędności na kosztach pozyskania kapitału i kolejne 1-2% na kosztach obsługi zadłużenia. W zależności od wielkości Gminy mogą to być znaczne kwoty.

Powyższe zalety, to tylko podstawy planowania finansowego Gmin w oparciu o obligacje komunalne. Często jest to jednak zbyt mało, aby zmienić przyzwyczajenia odnośnie pozyskiwania kapitału.

Ustawa o obligacjach w połączeniu z odpowiednim przepisami o zamówieniach publicznych pozwala jednak stworzyć rozwiązania organizacyjno-finansowe, oparte o obligacje przychodowe, których efektem jest nie tylko przypływ dodatkowego kapitału na inwestycje gminne, ale także rozwój gospodarczy Gminy i poprawa życia mieszkańców poprzez ograniczanie bezrobocia.