Podwójne opodatkowanie w spółce z o.o. prawda czy mit?

5 lat ago admin Możliwość komentowania Podwójne opodatkowanie w spółce z o.o. prawda czy mit? została wyłączona

Jak pisaliśmy tutaj, najczęściej wybieraną formą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce jest jednoosobowa działalność gospodarcza lub spółka cywilna.

Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest przeświadczenie o prostocie prowadzenia działalności w tej formie oraz korzyściach podatkowych polegających na bezpośrednim opodatkowaniu dochodów z takiej działalności podatkiem dochodowym od osób fizycznych według skali podatkowej (18% lub 32% od dochodu) lub też tzw. podatkiem liniowym 19%.

Powyższe opodatkowanie przeciwstawia się tzw. podwójnemu opodatkowaniu, któremu podlegają wspólnicy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcjonariusze i wspólnicy spółek komandytowo-akcyjnych i akcyjnych, gdzie zgodnie z ustawową konstrukcją najpierw to spółka płaci 19%-owy podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), a następnie wspólnicy płacą podatek od dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski. Podatek ten wynosi 19%.

Przy dochodzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na poziomie 10.000 zł opodatkowanie to wyglądałoby następująco. Najpierw spółka płaci podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) w wysokości 19% (10.000 zł – 19% = 8.100 zł), następnie wspólnik płaci podatek od udziału w zysku (od dywidendy) w wysokości 19% (8.100 zł x 19% = 6.561 zł). Ostatecznie zapłacono 3.439 zł podatku, a więc całkowite opodatkowanie dochodu wyniosło 34,39%. To więcej niż drugi próg skali podatkowej, który wynosi obecnie 32%.

Optymalizacja kosztów w spółkach

Dlaczego więc prowadzenie działalności w formie spółki z ograniczoną działalnością cieszy się coraz większą popularnością? Wszystko z powodu kosztów. Tak jak przy jednoosobowej działalności gospodarczej, tak też w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przychody pomniejszane są o koszty uzyskania tych przychodów.

Do kosztów uzyskania przychodu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zalicza się natomiast wynagrodzenia za pracę, z umowy zlecenia jak również z umowy o dzieło wspólników, którzy zawarli takie umowy ze Spółką. Wspólnikom pełniącym jednocześnie funkcje w Zarządzie spółki może być także przyznany udział w nadwyżce bilansowej osiągniętej od początku roku podatkowego.

Przeanalizujmy to na analogicznym do poprzedniego przykładzie. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością osiągnęła przychód w wysokości 10.000 zł. Jednocześnie spółka ma zawartą ze wspólnikiem umowę o dzieło na mocy której wspólnik uzyskuje przychody związane z przeniesieniem praw autorskich, do których z mocy ustawy stosuje się 50% koszty uzyskania przychodu. Wynagrodzenie wspólnika zostało określone na 10.000 zł.

Przychód spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w wysokości 10.000 zł pomniejszamy więc o 10.000 zł, które spółka musi zapłacić wspólnikowi. Spółka nie osiąga więc żadnego dochodu i nie płaci żadnego podatku.

Przychody związane z przeniesieniem praw autorskich

Cały dochód został przetransferowany na wspólnika, który obecnie ma 10.000 zł przychodu związanego z przeniesieniem praw autorskich. Przychód ten, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejsza się o koszt w wysokości 50% przychodu, czyli w tym przypadku o 5.000 zł. Do opodatkowania zostaje zatem 5.000 zł. Stawka podatku wynosi 18% (5.000 zł – 18% = 4050 zł). Oznacza to, że od wypracowanego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością dochodu zapłacono łącznie 950 zł podatku. To prawie 4 razy mniej niż w pierwszym przykładzie, a podwójne opodatkowania zostało całkowicie wyeliminowane.

Dodatkową korzyścią wspólnika jest brak odpowiedzialności za ewentualne długi spółki, z czego nie może skorzystać prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą.